Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 25. april 2019.

Javni konkurs

za angažovanje popisivača na projektu "Imovina lokalne samouprave - važna karika lokalnog ekonomskog razvoja - faza II"

Projekat «Imovina lokalne samouprave–važna karika lokalnog ekonomskog razvoja-faza II“ finansira Evropska unija u okviru Programa Exchange 5 iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU). Projekat sprovode opštine Beočin i Šid i udruženje Centar za ravnomerni regionalni razvoj iz Beograda.

U skladu sa obaveznim aktivnostima na projektuopština Beočinobjavljuje javni poziv za angažovanje 7 eksternih popisivača sa teritorije svoje opštine koji će sprovesti popis opštinske imovine u trajanju od 6 meseci. Angažovani popisivači će raditi na prikupljanju podataka o opštinskoj imovini, ažuriranju baze podataka, i proveri fizičkog stanja objekata visokogradnje koji su njena imovina. Pored ovoga, izabrani popisivači će biti u obavezi da pohađaju trodnevni trening za sprovođenje popisa i ažuriranje baze podataka. 

Pozivaju se sva fizička lica sa područja opštine Beočin, koja su prijavljena kao nezaposlena u evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, da u periodu od 25. aprila do 14. maja 2019. godine pošalju svoju prijavu za navedenu poziciju Konkursnoj komisiji opštine Beočin. 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispuni:

Prednost će imati kandidati:

Pribavljanje dokaza o činjenicama koje su neophodne za odlučivanje: 

Članom 103. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“ broj: 18/16), propisano je da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim.

Saglasno navedenom Komisija će pribaviti dokaze o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija: uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje da je podnosilac prijave nezaposleno lice; uverenje o državljanstvu i potvrdu o prebivalištvu, izuzev ukoliko kandidat izričito izjavi da će navedene podatke pribaviti sam. Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka. 

Neophodna dokumentacija za prijavu:

Zainteresovana lica treba da u predviđenom roku dostave sledeća dokumenta:

  1. popunjenu i potpisanu prijavu

  2. original ili overenu fotokopiju dokumenta (diploma, uverenje), kojom se potvrđuje stručna sprema kadnidata;

  3. fotokopiju očitane lične kartu;

  4. fotokopiju očitane vozačke dozvole (ukoliko je kanditat poseduje)

  5. original potvrde ili uverenja iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje da se vodi kao nezaposleno lice;

  6. fotokopiju uverenja o državljanstvu,

  7. fotokopiju potvrde o prebivalištu;

  8. fotokopiju uverenja da se protiv kandidata ne vodi postupak istrage i krivični postupak;

  9. fotokopiju uverenja da kandidat nije kažnjavan;

  10. potpisanu izjavu u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam/a pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija (dokumenta pod tačkom 5., 6., i 7. ), ili će to organ učiniti umesto njega. 

Obrazac prijave kao i izjavu kojom se opredenjuje za jednu od dve mogućnosti (da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili će to kandidat učiniti sam), moguće je preuzeti na internet stranici opštine Beočin www.beocin.rs u delu koji se odnosi na raspisani Javni konkurs, ili u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Beočin, Svetosavska br.25 Popunjenu izjavu neophodno je dostaviti uz gorenavedenu dokumentaciju kako bi organ mogao dalje da postupa. Potrebno je da kandidati izjavu potpišu svojeručno. 

Podnošenje prijave:

Prijave se podnose u periodu od 25. aprila do 14. maja 2019. godine, u zatvorenoj koverti, lično ili poštom na adresu Opština Beočin, Konkursnoj komisiji, Beočin, Svetosavska br. 25. 

Sa naznakom: „JAVNI POZIV ZA ANGAŽOVANjE POPISIVAČA NA PROJEKTU «IMOVINA LOKALNE SAMOUPRAVE–VAŽNA KARIKA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA-FAZA II“. 

Izbor kandidata: 

Svi kandidati čije su prijave blagovremene i koji ispunjavaju uslove iz Javnog konkursa, biće testirani – testiranje će obuhvatiti proveru praktičnog znanja kandidata na računaru. Testiranje je eliminacionog karaktera i samo sa kanidatima koji prođu testiranje obaviće se intervju i bodovanje, a na osnovu toga doneti konačna Odluka o izboru.

O datumu i mestu testiranja kandidati će biti obavešteni telefonskim putem, putem elektronske pošte ili pošte, na brojeve i adrese koje su naveli u prijavi. 

Ukoliko tokom trajanja popisa dođe do sprečenosti izabranog kandidata da izvršava obaveze iz ugovora ili ukoliko izabrani kandidat ne ispunjava obaveze iz ugovora u skladu sa projektnim zadatkom i planom rada, popisivač može biti zamenjen sa drugim kandidatom koji je sledeći na rang listi. 

Opština Beočin će sa izabranim kandidatima potpisati ugovor na period od 6 meseci. Planirani period angažovanja popisivača je od 1.juna do 30. novembra 2019. godine. 

NAPOMENA: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, odnosno prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi neće biti uzete u razmatranje. 

Javni konkurs se objavljuje na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Beočin i na internet stranici opštine Beočin www.beocin.rs 

Detaljne informacije se mogu dobiti u prostorijama Opštinske uprave opštine Beočin, Svetosavska 25, kao i na telefon 021/870536 i 021/870260.

 

Preuzmite dokumenta za konkurs:

Exchange 5

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
290