Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke

Јавни увид

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕОЧИН-ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за инспекцијске послове,
урбанизам и заштиту животне средине

На основу члана 51b. став 2. и 3. Закона о планирању и изградњи Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр.,64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012-одлука УС,42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013 решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020) и Извештаја Комисије за планове Општине Беочин број 01-06-95/2/2020 од 24.09.2020. године

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БЕОЧИН

Јавни увид НАЦРТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БЕОЧИН број Е-2733 од септембра 2020. године, израђен од стране „ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД, у трајању од 15 дана одржаће се у периоду од 12. октобра 2020. године до 26. октобра 2020. године, сваког радног дана од 9 до 12 часова, у просторијама Општинске управе општине Беочин, ул. Светосавска 25, соба број 5.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у плански документ, као и да у току трајања јавног увида доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за инспекцијске послове, урбанизам и заштиту животне средине Општинске управе општине Беочин, Беочин ул. Светосавска 25. Нацрт планског документа је доступан и на интернет страници Општине Беочин www.beocin.rs (у делу урбанизам и грађевинарство).

Јавна седница Kомисије за планове одржаће се 28. октобра 2020. године са почетком у 13,00 часова у просторијама СО Беочин, Светосавска 25 Беочин, велика сала. Заседање Kомисије обавиће се уз учешће обрађивача плана. Раду Kомисије могу присуствовати представници правних лица и физичка лица која су поднела примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, која могу у одређеном времену образложити примедбе пред Kомисијом.


Преузмите документ

Нацрт измена и допуна плана генералне регулације насеља Беочин

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-