Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕОЧИН-ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за инспекцијске послове, урбанизам и заштиту животне средине

На основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр.,64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012-одлука УС,42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013 решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и члана 37. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС", бр. 32/2019)

ОГЛАШАВА

РАНИ ЈАВНИ УВИД
У ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БАНОШТОР

Рани јавни увид у ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БАНОШТОР, а према Одлуци Скупштине општине о изради ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БАНОШТОР бр. 01-011-70 од 03.07.2023. године, у трајању од 15 дана одржаће се у периоду од 13.09.2023. године до 27.09.2023. године, сваког радног дана од 9 до 12 часова у просторијама Општинске управе општине Беочин, ул. Светосавска бр. 25, соба број 5. Елаборат за рани јавни увид је доступан и на интернет страници Општине Беочин www.beocin.rs (у делу урбанизам и грађевинарство).

Општинска управа Беочин организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Позивају се правна и физичка лица, да током трајања раног јавног увида, могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Одељењу за инспекцијске послове, урбанизам и заштиту животне средине Општинске управе општине Беочин, Беочин ул. Светосавска бр. 25, закључно са 27.09.2023. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде планског документа могу утицати на планска решења. Лице овлашћено за давање обавештења о елаборату раног јавног увида је Илија Јефтић, грађевински инспектор, телефон 021-870-260.


Преузмите елаборат

Елаборат за рани јавни увид измена и допуна плана генералне регулације насеља Баноштор

-
-
-
-
-
-
-