Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad

Dom zdravlja „Dr Dušan Savić Doda" Beočin

Adresa: 21300 BEOČIN, Svetosavska bb
tel/faks: 021-870-055; 870-052 (faks),
870-124 (hitna služba); 872-838 (Apoteka)
I-mejl adresa: dzbeocin@gmail.com

Odgovorno lice: dr Vera Radosavljević, vršilac dužnosti  direktora 

Dom zdravlja „Dr Dušan Savić Doda" Beočin u postojećem organizacionom obliku posluje od 01.01.1985. godine kada su se udružile zdravstvene organizacije Dom zdravlja i Apoteka.

Dom zdravlja „Dr dušan Savić Doda" Beočin u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštitti i Uredbom Vlade Republike Srbije o mreži zdravstvenih ustanova danas je organizovan kao zdravstvena ustanova koja obezbeđuje primarnu zaštitu za područje Opštine Beočin. U svom sastavu ima 7 Organizacionih jedinica - službi i to:

  1. Služba za zdravstvenu zaštitu dece i žena sa polivalentnom patonažom,
  2. Služba opšte medicine sa hitnom medicinskom pomoći, kućnim lečenjem i medicinom rada,
  3. Služba stomatološke zdravstvene zaštite,
  4. Služba za laboratorijsku dijagnostiku,
  5. Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i specijalističko-konsultativnu delatnost (internista i pneumoftiziolog),
  6. Služba za farmaceutsku delatnost - Apoteka,
  7. Služba za pravne, ekonomsko - finansijske, tehničke i druge slične poslove.

Dom zdravlja ima 93 zaposlena radnika od čega su 73 medicinski radnici a 20 nemedicinski.

U Domu zdravlja radi 10 lekara specijalista, 13 lekara opšte medicine, 4 doktora stomatologije i 1 diplomirani farmaceut. Ostali broj zdravstvenih radnika (45) su zdravstveni radnici više i srednje stručne spreme.

Dom zdravlja ima sledeću teritorijalnu organizaciju:

U sedištu Doma zdravlja sagrađen je moderni poslovni objekat površine 1500 m2 gde se ostvaruju sve delatnosti Doma zdravlja izuzev fizikalne medicine i rehabilitacije i medicine rada koje se provode u Ambulanti Laffarge BFC u sklopu fabrike cementa.

Dom zdravlja ima i sledeće zdravstvene stanice odnosno ambulante:

Za 2007. godinu Dom zdravlja je za 17.800 građana Opštine Beočin obavio 150.000 lekarskih pregleda, 100.000 ostalih medicinskih usluga i dijagnostičkih pretraga, a Služba Apoteke im je izdala 120.000 lekova na recept.

Prosečna neto zarada po zaposlenom u 2007. godini iznosi 34.800,00 dinara.

-
-
-
-
-
-
-