Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 8. decembar 2016.

Održane 21. i 22. sednica Opštinskog veća

Održane 21. i 22. sednica Opštinskog veća

U četvrtak 15. decembra 2016. godine sa početkom u 8,30 časova u zgradi Skupštine opštine Beočin u Maloj sali održana je 22. redovna sednica Opštinskog veća Opštine Beočin.

Na Dnevnom redu ove sednice kojom je predsedavao predsednik Opštinskog veća i Opštine Beočin Mitar Milinković u 11. tačaka Dnevnog reda našla su se značajna pitanja iz pojedinih oblasti funkcionisanja lokalne samouprave i kreiranja Budžeta opštine Beočin za 2017. godinu i druga pitanja značajna za rešavanje pojedinačnih pitanja pravnih lica, obraćanja i zahteva građana.

Održane 21. i 22. sednica Opštinskog većaOdržane 21. i 22. sednica Opštinskog veća

Ovom sednicom obuhvaćene su sledeće tačke Dnevnog reda: Predlog Odluke o budžetu opštine Beočin za 2017. godinu; Predlog Kadrovskog plana; Predlog Odluke o platama i naknadama funkcionera-postavljenih lica, službenika na položaju, odbornika, članova upravnih i nadzornih odbora i radnih tela organa opštine, Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća „Beočin“ Beočin; Predlog Odluke o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Beočin – katastarske parcele 1631/93 K.O. Beočin; Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika Saveta za zdravlje opštine Beočin i druga pitanja.

Održane 21. i 22. sednica Opštinskog većaOdržane 21. i 22. sednica Opštinskog veća

Predlog Odluke o pristupanju realizaciji projekta "Uspostava Hot-spot lokacija u Opštini Beočin - Druga faza" i druga pitanja, predlozi i zahtevi, rešavani su na 21. sednici Opštinskog veća održanoj 13.12.2016. godine.

Održane 21. i 22. sednica Opštinskog većaOdržane 21. i 22. sednica Opštinskog veća

Sednicama su pored članova Veća, predsednika Skupštine opštine, Pomoćnika predsednika opštine i načelnice Opštinske uprave prisustvovali i šefovi službi OU radi pojašnjenja i davanja stručnog mišljenja u vezi navedenih tema tačaka dnevnog reda.

-
-
-
-
-
-
-
-