Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 6. mart 2024.

Obaveštenje o pravu na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva

Obaveštenje o pravu na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva

Opštinska uprava opštine Beočin obaveštava građane da je u toku postupak za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta.

Odlukom Ustavnog suda Srbije IUZ-60/2021, 14. februara 2024. prestao je da veži član 13., stav 1. Zakona o finansijskoj podršci porodica sa decom, u delu koji glasi: „odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili“ i u delu koji glasi: „ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće“.

Navedenom odlukom od 14. februara 2024. godine, izmenjen je Zakon o finansijskoj podršci porodica sa decom tako da član 13. stav 1. navedenog zakona sada glasi:

„Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, za lica iz člana 12. ovog zakona, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja porodiljskog odsustva.“

Kako je Odlukom Ustavnog suda došlo do izmena člana 13. stav 1. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom u načinu obračuna osnovice naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, koji se primenjivao od 1. jula 2018. godine do 14. februara 2024. godine, organ će po službenoj dužnosti preispitati sva rešenja kojima je odlučeno o pravu na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, a koja nisu konačna i pravnosnažna.

Imajući u vidu da je inicijativa za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti navedene zakonske odredbe podneta 19. aprila 2021. godine, korisnici prava kojima je rešenje dostavljeno počev od 19. aprila 2019. godine mogu podneti, ukoliko smatraju da im je pravo povređeno, zahtev za izmenu pojedinačnog akta (rešenja) koje je konačno i pravnosnažno.

Rok za podnošenje navedenog zahteva je šest meseci od dana objavljivanja odluke Ustavnog suda.

Kako je odluka objavljena 14. februara 2024. godine, rok za podnošenje zahteva za izmenu pojedinačnog akta (rešenja) ističe 14. avgusta 2024. godine.

Zahtevi za izmenu rešenja za građane opštine Beočin podnose se u opštinskom Uslužnom centru (Školska br. 2) svakog radnog dana u periodu od 7 do 15 časova.

Zahtev za izmenu rešenja možete preuzeti na sledećem linku ili lično u Uslužnom centru opštine Beočin.

Uz popunjen i potpisan obrazac zahteva neophodno je priložiti:

foto: pexels.com

-
-
-
-
-
-
-
-