Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vreme u Beočinu
Sre 20.3 ° C.
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke

Јавна презентација урбанистичких пројеката

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕОЧИН-ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за инспекцијске послове,
урбанизам и заштиту животне средине

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012-одлука УС, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013 решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС", бр. 64/2015)

О Г Л А Ш А В А
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ, ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 1732/7 КО БЕОЧИН ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА

TEHNOČIN DOO из Беочина ул. Дунавска бр.38, поднео је захтев за потврђивање Урбанистичког пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације, парцеле број 1732/7 КО Беочин за изградњу стамбено-пословног објекта, бр. Е-64/18 од 20.08.2018 године, израђен од стране “IS” DOO ADA, ул. 9. Мај бр. 8.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта, у трајању од 7 дана, одржаће се у периоду од 21.09.2018. до 27.09.2018. године, сваког радног дана од 9 до 12 часова у просторијама Општинске управе општине Беочин, Беочин ул. Светосавска бр. 25., соба број 5. Урбанистички пројекат је доступан и на интернет страници Општине Беочин www.beocin.rs (у делу урбанизам и грађевинарство).

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације, закључно са 27.09.2018. године, доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за инспекцијске послове, урбанизам и заштиту животне средине Општинске управе општине Беочин, Беочин ул. Светосавска бр. 25., сваким радним даном од 7 до 15 часова.


Преузмите пројекат

Урбанистичког пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације, парцеле број 1732/7 КО Беочин за изградњу стамбено-пословног објекта
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-