Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vreme u Beočinu
Pon 25.6 ° C.
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke

Јавна презентација урбанистичких пројеката

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕОЧИН-ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за инспекцијске послове,
урбанизам и заштиту животне средине

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012-одлука УС, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013 решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС", бр. 64/2015)

О Г Л А Ш А В А
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКАТ ЗА ПРЕНАМЕНУ ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА У ОБЈЕКАТ ЗА ПРИВРЕМЕНО СКЛАДИШТЕЊЕ И/ИЛИ ТРЕТМАН НЕОПСАНОГ И ОПАСНОГ ОТПАДА НА К.П. БР. 517 КО ГРАБОВО, ОПШТИНА БЕОЧИН

ELKOND DOO NOVI SAD, из Новог Сада ул. Сељачких буна бр.43, поднео је захтев за потврђивање УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКАТ ЗА ПРЕНАМЕНУ ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА У ОБЈЕКАТ ЗА ПРИВРЕМЕНО СКЛАДИШТЕЊЕ И/ИЛИ ТРЕТМАН НЕОПСАНОГ И ОПАСНОГ ОТПАДА НА К.П. БР. 517 КО ГРАБОВО, ОПШТИНА БЕОЧИН, бр. УП-656/17 од марта 2018. године, израђен од стране “ANDZOR ENGINEERING” DOO из Новог Сада, ул. Иве Андрића бр. 43.

Јавана презентација Урбанистичког пројекта, у трајању од 7 дана, одржаће се у периоду од 10.05.2018. до 17.05.2018. године, сваког радног дана од 9 до 12 часова у просторијама Општинске управе општине Беочин, Беочин ул. Светосавска бр. 25., соба број 5. Урбанистички пројекат је доступан и на интернет страници Општине Беочин www.beocin.rs (у делу урбанизам и грађевинарство).

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације, закључно са 17.05.2018. године, доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за инспекцијске послове, урбанизам и заштиту животне средине Општинске управе општине Беочин, Беочин ул. Светосавска бр. 25., сваким радним даном од 7 до 15 часова.


Преузмите пројекат

Урбанистичког пројекат за пренамену постојећег објекта у објекат за привремено складиштење и/или третман неопсаног и опасног отпада на К.П. бр. 517 КО Грабово, општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-