Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vreme u Beočinu
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke

Служба за инспекцијске послове и урбанизам

Јавна презентација урбанистичких пројеката


РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕОЧИН-ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за инспекцијске послове,
урбанизам и заштиту животне средине

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012-одлука УС, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013 решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19 и 37/19 - др. закон) и члана 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС", бр. 32/2019)

О Г Л А Ш А В А
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ БАЗЕНА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 1732/8 И УРЕЂЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 1732/1 КО БЕОЧИН

ОПШТИНА БЕОЧИН, ОПШТИНСКА УПРАВА, ул. Светосавска бр.25., поднела је захтев за потврђивање УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ БАЗЕНА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 1732/8 И УРЕЂЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 1732/1 КО БЕОЧИН, из јуна 2019. године, израђен од "АРХИПЛАН" ДОО Аранђеловац, Кнеза Михајла бр.66.

Јавана презентација Урбанистичког пројекта, у трајању од 7 дана, одржаће се у периоду од 27.06.2019. до 03.07.2019. године, сваког радног дана од 9 до 12 часова у просторијама Општинске управе општине Беочин, Беочин ул. Светосавска бр. 25., соба број 5. Урбанистички пројекат је доступан и на интернет страници Општине Беочин www.beocin.rs (у делу урбанизам и грађевинарство).

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације, закључно са 03.07.2019. године, доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за инспекцијске послове, урбанизам и заштиту животне средине Општинске управе општине Беочин, Беочин ул. Светосавска бр. 25., сваким радним даном од 7 до 15 часова. Лице овлашћено за давање обавештења о јавној презентацији је Илија Јефтић, грађевински инспектор, телефон 021-870-260.


Преузмите пројекат

Урбанистички пројекат за изградњу базена на катастарској парцели број 1732/8 и уређење јавне површине на катастарској парцели број 1732/1 КО Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-