Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vreme u Beočinu
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke

Јавни увид

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕОЧИН-ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за инспекцијске послове,
урбанизам и заштиту животне средине

На основу члана 50. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09-исп., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон) и Извештаја Комисије за планове Општине Беочин број 01-06-134/4/19 од 31.08.2019. године

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УРЕЂЕЊА РАДНИЧКИХ КОЛОНИЈА У БЕОЧИНУ

Јавни увид НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УРЕЂЕЊА РАДНИЧКИХ КОЛОНИЈА У БЕОЧИНУ број Е-2704 од августа 2019. године, израђен од стране „ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД, у трајању од 30 дана одржаће се у периоду од 4. септембра 2019. године до 3. октобра 2019. године, сваког радног дана од 9 до 12 часова, у просторијама Општинске управе општине Беочин, ул. Светосавска 25, соба број 5.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у плански документ, као и да у току трајања јавног увида доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за инспекцијске послове, урбанизам и заштиту животне средине Општинске управе општине Беочин, Беочин ул. Светосавска 25. Нацрт планског документа је доступан и на интернет страници Општине Беочин www.beocin.rs (у делу урбанизам и грађевинарство).

Јавна седница Kомисије за планове одржаће се 4. октобра 2019. године са почетком у 13,00 часова у просторијама СО Беочин, Светосавска 25 Беочин, велика сала. Заседање Kомисије обавиће се уз учешће обрађивача плана. Раду Kомисије могу присуствовати представници правних лица и физичка лица која су поднела примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, која могу у одређеном времену образложити примедбе пред Kомисијом.


Преузмите нацрт

Нацрт плана детаљне регулације уређења радничких колонија у Беочину
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-