Сачекајте моменат!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Време у Беочину
-
Актуелни конкурси
-
-
-
-
Годишњи извештаји о раду јавних предузећа
Ценовник услуга јавних предузећа
Промо материјали и брошуре
Базе подазака
Службени лист општине Беочин
Питајте председника
Питајте председника скупштине
Јавне набавке

Служба за инспекцијске послове и урбанизам

Урбанизам и грађевинарствоРЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕОЧИН-ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за инспекцијске послове,
урбанизам и заштиту животне средине

На основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09-исп., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/2015)

ОГЛАШАВА
РАНИ ЈАВНИ УВИД

У МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УРЕЂЕЊА РАДНИЧКИХ „КОЛОНИЈА“ У БЕОЧИНУ

Рани јавни увид у матаријал за рани јавни увид плана детаљне регулације уређења радничких „Колонија“ у Беочину, у трајању од 15 дана, одржаће се у периоду од 27.03.2019. године до 10.04.2019. године, сваког радног дана од 9 до 12 часова у просторијама Општинске управе општине Беочин, ул. Светосавска бр. 25, соба број 5. Материјал за рани јавни увид је доступан и на интернет страници Општине Беочин www.beocin.rs (у делу урбанизам и грађевинарство).

Општинска управа Беочин организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде измена и допуна плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна и физичка лица, током трајања раног јавног увида, могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Одељењу за инспекцијске послове, урбанизам и заштиту животне средине Општинске управе општине Беочин, Беочин ул. Светосавска бр. 25., закључно са 10.04.2018. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде планског документа могу утицати на планска решења.


Преузмите нацрт

План детаљне регулације уређења радничких „колонија“ у Беочину

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-