Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vreme u Beočinu
Ned 31.3 ° C.
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
Беочин, 2016.

Актуелни конкурси

 1. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписује КОНКУРС за доделу бесповратних средстава за реализацију програмских активности удружења грађана у 2018. години на територији АП Војводине, чија је делатност у вези са пољопривредном производњом. Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за реализацију програмских активности удружења грађана и побољшање услова рада удружења грађана. Конкурс је отворен до 31.08.2018. године.

 2. Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова расписује КОНКУРС за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини. Рок за подношење конкурсне документације је 30.08.2018. године.

 3. Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова расписује КОНКУРС за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња. Рок за подношење документације је 30.08.2018. године.

 4. ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО расписује Kонкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и за увођење EU стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада млека у АП Војводини у 2018. години. Право на подстицаје остварују физичка лица, предузетници и правна лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и која се налазе у активном статусу. Конкурс је отворен до 01.09.2018.

 5. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА расписује Kонкурс за доделу ученичких кредита ученицима средњих школа у Републици Србији за школску 2018/2019. годину. Право на ученички кредит, имају ученици средњих школа, образовање у трогодишњем трајању наставе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који се школују за образовни профил за дефицитарно занимање, који нису поновили ниједан разред и чији родитељ, односно старатељ има пребивалиште на територији Републике Србије. Ученици из осетљивих друштвених група имају право да поднесу захтев да се посебно рангирају. Рок за пријављивање на конкурс је од 3. до 28. септембра 2018. године.

 6. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА расписује Конкурс за доделу ученичких стипендија ученицима средњих школа у Републици Србији за школску 2018/2019. годину. На конкурс за доделу ученичких стипендија могу се пријавити ученици I разреда средње школе који су у свим разредима од V до VIII разреда основне школе постигли одличан општи успех (од 4,50 до 5), односно ученици од II до IV разреда средње школе који су у свим претходно завршеним разредима средње школе постигли одличан општи успех (од 4,50 до 5). Ученици из осетљивих друштвених група имају право да поднесу захтев да се посебно рангирају. Рок за пријављивање на конкурс је од 3. до 28. септембра 2018. године.

 7. ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА расписује Kонкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији AП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом.Под сеоским кућама сматрају се непокретности које се налазе у селима изван градских и општинских седишта и приградских насеља. Право учешћа на Конкурсу имају: супружници чија брачна заједница траје најмање годину дана и ванбрачни партнери са трајнијом заједницом живота, у складу са Законом. Пријаве на Конкурс ће се примати до 25 септембра 2018. године.

 8. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА расписује Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству у 2018. години. Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу. Пријава на конкурс подноси се до 17. септембра 2018. године.

 9. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА расписује Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура у 2018. години. Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу. Пријава на конкурс подноси се до 17. септембра 2018. године.

 10. ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО , расписује Конкурс за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2018. годину. Предмет конкурса је суфинансирање радова на пошумљавању – подизању нових шума и изградњи шумских путева и суфинансирање набавке опреме за производњу шумског садног материјала. Право учешћа на конкурсу имају регистрована правна лица и предузетници. Рок за подношење пријава на конкурс са осталом потребном документацијом јесте за тачке 1. и 3. закључно са 31.8.2018. године, а за тачку 2. закључно са 15.6.2018. године.

 11. РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА СРБИЈЕ развила је програм подршке конкуретности, продуктивности и интернационализације. Општи циљ Програма је развој привредних субјеката и повећање њихове конкуретности која треба да створи снажан, конкурентан и изворно оријентисан сектор ММСПП. Јавни позив је отворен до утрошка средстава, а најкасније до 30.09.2018. године.

 12. МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ расписује Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру програма подршkе малим предузећима за набавkу опреме. Општи циљ програма јесте јачање конкурентности привредних субјеката, унапређење њиховог пословања и креирање нових радних места кроз инвестиције у набавку производне опреме и опреме директно укључене у процес производње размењивих добара и то: нове производне опреме и/или машина, транспортно-манипулативних средстава укључених у процес производње и унутрашњег транспорта и нових делова, специјализованих алата за машине или других капиталних добара. Право да се пријаве на конкурс за доделу бесповратних средстава имају: правна лица, регистрована у АПР као привредна друштва или задруге и предузетници регистровани у АПР. Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше.

 13. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања расписује ЈАВНИ КОНКУРС (стални отворени конкурс) за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2018. години. Предмет конкурса је финансирање или учешће у финансирању програма које реализују удружења особа са инвалидитетом или друге социјално хуманитарне организације чији је циљ побољшање приступачности, подизање свести друштвене заједнице о особама са инвалидитетом и унапређење квалитета живота особа са инвалидитетом. Конкурс је отворен до 23. новембра 2018. године.

 14. ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО расписује Kонкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2018.годину. Предмет конкурса је додела бесповратних средства за подизање нових и реконструкцију постојећих рибњака, на површини не мањој од 1 ha и не већој од 50 ha, који се налазе на територији АП Војводине. Право на подстицаје остварују правна лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу. Право на подстицаје остварују правна лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 15.09.2018. године.

 15. НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ расписује Јавни позив за учешће у финансирању програма обуке на захтев послодавца у 2018. години – ипа 2013. Програм обуке на захтев послодавца подразумева учешће у финансирању програма обуке ради стицања знања и вештина потребних за обављање послова на конкретном радном месту, уколико на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање нема лица са потребним знањима и вештинама. Јавни позив је отворен до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 11.09.2018. године.

 16. НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ расписује Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2018. години - ипа 2013. Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање и имају завршену обуку за развој предузетништва. Категорије незапослених на којe се ова субвенција односи су: вишкови запослених и млади до 30 година старости. Последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 11.06.2018. године.

 17. Покрајински фонд за развој пољопривреде расписује КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових система и опреме за наводњавање и бушење бунара у 2018.години. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1% на годишњем нивоу. Максималан износ кредита 40.000 евра. Грејс период у трајању од 12 месеци. Рок отплате кредита 30 месеци. Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију.

 18. Покрајински фонд за развој пољопривреде расписује КОНКУРС за доделу кредита за набавку нове пољопривредне механизације(погонске, прикључне) у пољопривреди у 2018. години. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу. Максималан износ кредита 40.000 евра. Рок отплате кредита 60 месеци. Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију.

 19. Покрајински фонд за развој пољопривреде расписује КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових система противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2018. години. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу. Максималан износ кредита 40.000 евра. Рок отплате 24 месеца. Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију.

 20. Покрајински фонд за развој пољопривреде расписује КОНКУРС за доделу кредита за набавку квалитетних телади и прасади за тов у 2018. години. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу. Максималан износ кредита 15.000 евра. Рок отплате 15 месеци. Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију.

 21. Покрајински фонд за развој пољопривреде расписује КОНКУРС за доделу кредита за набавку квалитетних приплодних грла у говедарству, овчарству, козарству и свињарству у 2018.години. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу. Максималан износ кредита 20.000 евра. Грејс период траје 12 месеци. Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију.

 22. Покрајински фонд за развој пољопривреде расписује КОНКУРС за доделу кредита за набавку пчелињих ројева, кошница и опреме за пчеларство у 2018. години. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу. Максималан износ кредита 20.000 евра. Рок отплате 30 месеци. Грејс период у трајању од 15 месеци. Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију.

 23. Покрајински фонд за развој пољопривреде расписује КОНКУРС за доделу кредита за подизање вишегодишњих засада воћа и винограда у 2018. години. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће бити одобравани за набавка садница лозних калемова, стубова, жице и наслона у виноградарству, као и набавку садница јабучастог, коштичавог, језграстог и јагодастог воћа. Каматна стопа од 1,5% на годишњем нивоу. Максималан износ кредита 40.000 евра. Грејс период у трајању од 36 месеци. Рок отплате кредита 36 месеци. Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију.

 24. Покрајински фонд за развој пољопривреде расписује КОНКУРС за доделу кредита за набавку опреме за сточарске фарме у 2018.години. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1,5%. максималан износ кредита 40.000 евра. Грејс период у трајању 6 месеци. Рок отплате 60 месеци. Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију.

 25. Покрајински фонд за развој пољопривреде расписује КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових заштићених башта(пластеници, стакленици) и опреме у њима у 2018. години. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу. Максималан износ кредита 15.000 евра. Рок отплате 24 месеца, Грејс период траје 12 месеци. Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију.

 26. Покрајински фонд за развој пољопривреде расписује КОНКУРС за доделу кредита за набавку опреме намењене складиштењу житарица, воћа и поврћа (силоса, подних складишта, хладњача) у 2018.години. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1,5% .Максималан износ кредита 40.000 евра. Грејс период траје 12 месеци. Рок отплате 36 месеци. Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију.

 27. РАЗВОЈНИ ФОНД АП ВОЈВОДИНЕ је расписао конкурсе за одобравање кредита за: Правна лица и предузетнике : Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања,Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства, Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства, Конкурс за дугорочне кредите за развој туризма и Конкурс за дугорочне кредите за инвестиције у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма. Конкурси су отворени до искоришћења средстава планираних за њихову реализацију или до доношења одлуке надлежног органа о затварању Конкурса.

 28. РАЗВОЈНИ ФОНД АП ВОЈВОДИНЕ је расписао конкурсе за одобравање кредита за: Пољопривредна газдинства: Конкурс за дугорочне кредите за развој туризма, Конкурс за дугорочне кредите за инвестиције у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма, Конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду, Конкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта, Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривреди и Конкурс за дугорочне кредите за набавку нове пољопривредне механизацијe. Конкурси су отворени до искоришћења средстава планираних за њихову реализацију или до доношења одлуке надлежног органа о затварању Конкурса.

 29. РАЗВОЈНИ ФОНД АП ВОЈВОДИНЕ је расписао Конкурс за краткорочне кредите за предфинансирање реализације пројеката суфинансираних од стране ЕУ и билатералних донатора. Конкурс je отворен до искоришћења средстава планираних за њeгову реализацију или до доношења одлуке надлежног органа о затварању Конкурса.

 30. МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава у оквиру ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ У 2018. ГОДИНИ. Право пријаве имају предузетници, микро, мали и средњи привредни субјекти и задруге регистровани у Агенцији за привредне регистре. Привредни субјекти који испуњавају услове Програма , могу остварити право на финансијску подршку у износу ид 20% бесповратних средстава од вредности инвестиционог улагања. Средства опредељена програмом намењена су за:
  - куповину, изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо одржавање производног простора или пословног простора који је у саставу производног простора, или простора у којем се обавља производња или складиштење производа;
  - куповину нове или половне производне опреме (не старије од 5 година), укључујући доставна возила за превоз сопствених производа и друга транспортна средства која се користе у процесу производње;
  - трајна обртна средства;
  - набавку софтвера и других нематеријалних улагања.
  Јавни позив је отворен до утрошка средтава, а најкасније до 31. децембра 2018. године.


 31. МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава у оквиру ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ У 2018. ГОДИНИ. Циљеви програма су:
  – подршка почетницима за отпочињање самосталног пословања кроз оснивање нових привредних субјеката;
  – подстицање запошљавања;
  – подршка предузетништву жена, младих и социјалног предузетништва; Право да се пријаве на Јавни позив имају предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније у 2017. години. Улагања која се могу финансирати у оквиру овог Програма обухватају:
  – доградњу/реконструкцију/адаптацију/ санацију/пословног или производног простора;– трајна обртна средства, која могу да учествују највише до 20% у структури укупног улагања;
  - куповину опреме (нове или половне, не старије од 5 година). Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше, а најкасније до 31.12.2018. године.


 32. НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ је објавила јавне конкурсе и позиве за:
  - организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослене особе са инвалидитетом у 2018. години;
  - организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2018. години. (Јавни позиви су отворени од дана објављивања до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 02.04.2018. године.)
  - доделу субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2018. години;
  - доделу субвенција незапосленима за самозапошљавање у 2018. години;
  - реализацију програма стицања практичних знања;
  - реализацију програма стручне праксе у 2018. години;
  - учешће у финансирању програма обуке на захтев послодавца у 2018. години;(Јавни позиви су отворени од дана објављивања до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 30.11.2018. године.)
  - доделу субвенције за самозапошљавање незапосленима ромске националности у 2018. години;
  - рефундацију трошкова подршке особама са инвалидитетом које запошљавају под посебним условима у 2018. години;
  - субвенцију зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства у 2018. години.(Јавни позиви су отворени од дана објављивања до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 31.12.2018. године.)


 33. Гаранцијски фонд АПВ је расписао Конкурс за одобравање гаранција за обезбеђење кредита намењених финансирању набавке опреме предузетницама, женама оснивачима малих предузећа и младима до 35 година старости који делатност обављају мање од три године са територије Аутономне Покрајине Војводине. Право учешћа на овом конкурсу имају: жене предузетнице, жене оснивачи малих предузећа и млади до 35 година старости, који обављају делатност мање од три године чије је пословно седиште радње или предузећа на територији Аутономне Покрајине Војводине. Конкурс остаје отворен до искоришћења гарантног потенцијала.

 34. Гаранцијски фонд АПВ је расписао Конкурс за одобравање гаранција за обезбеђење кредита намењених финансирању START UP програма радно неактивних жена и младих до 35 година старости са територије Аутономне Покрајине Војводине. Право учешћа на овом конкурсу имају: радно неактивне жене и млади до 35 година старости чије је пребивалиште, односно будуће пословно седиште радње или предузећа на територији Аутономне Покрајине Војводинe. Конкурс остаје отворен до искоришћења гарантног потенцијала.

 35. Гаранцијски фонд АПВ је расписао Конкурс за одобравање гаранција за обезбеђење кредита намењених финансирању набавке репроматеријала у пољопривреди. Право учепћа на конкурсу имају привредна друштва (микро, мала и средња), предузетници, земљорадничке задруге и регистрована пољопривредна газдинства. Конкурс остаје отворен до искоришћења гарантног потенцијала.

 36. Гаранцијски фонд АПВ је расписао Конкурс за одобравање гаранција за обезбеђење кредита намењених финансирању набавке енергетски ефикасне опреме и опреме неопходне за коришћење oбновљивих извора енергије. Право учепћа на конкурсу имају привредна друштва (микро, мала и средња), предузетници, земљорадничке задруге и регистрована пољопривредна газдинства. Конкурс остаје отворен до искоришћења гарантног потенцијала.

 37. Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписује Jавни конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде у 2017. години. Конкурсом је предвиђена додела кредитних средстава за унапређење квалитета туристичке понуде и интензивирање њеног коришћења, изградњу туристичке инфраструктуре и супраструктуре као и усклађивање туристичких капацитета са Законом о туризму. Право на коришћење кредитних средстава имају привредна друштва регистрована за обављање делатности у области туризма, предузетнци који су регистровани за обављање делатности у области туризма и пољопривредна газдинства која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју. Рок за подношење захтева је 1. октобар 2018. године.

 38. РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА СРБИЈЕ је објавила ЈАВНИ ПОЗИВ за ућешће у програму подршке секторима прерађивачке индустрије са циљем унапређења пословног амбијента и повећања конкурентности микро, малих и средњих предузећа у оквиру сектора прерађивачке индустрије груписане у четири области: индустрија машина и опреме, прехрамбена индустрија, дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике. Јавни позив је отворен до утрошка средстава.

 39. Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ТРАЈНА ОБРТНА СРЕДСТВА са роком враћања кредита до 48 месеци у оквиру којих је обухваћен грејс период од 6 месеци. Право учешћа на конкурсу имају правна лица и предузетници који су разврстани као микро, мало или средње правно лице. Корисници средстава морају имати регистровано седиште на територији АП Војводине. Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију или до доношења одлуке надлежног органа о затварању Kонкурса.

 40. Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује КОНКУРС ЗА КРАТКОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ОБРТНА СРЕДСТВА са роком враћања кредита до 12 месеци у оквиру којих је обухваћен грејс период од 3 месеци. Право учешћа на конкурсу имају правна лица и предузетници који су разврстани као микро, мало или средње правно лице. Корисници средстава морају имати регистровано седиште на територији АП Војводине. Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију или до доношења одлуке надлежног органа о затварању Kонкурса.

 41. Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ У ОКВИРУ ИПАРД ПРОГРАМА са роком враћања кредита до 7 година, у оквиру којих је обухваћен грејс период од 24 месеца. Корисници кредита су лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом који су примили решење од Управе за аграрна плаћања о одобрењу пројекта у оквиру ИПАРД подстицаја, и то: физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетници, привредна друштва и земљорадничке задруге разврстани у микро, мало или средње правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство. Корисници средстава морају имати регистровано седиште на територији АП Војводине. Инвестиција која је предмет финансирања се мора реализовати на територији АП Војводине. Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију или до доношења одлуке надлежног органа о затварању Kонкурса.

 42. Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА са роком враћања кредита до 7 година у оквиру којих је обухваћен грејс период од 24 месеца. Кредити ће се додељивати за финансирање инвестиционих улагања у областима туризма и угоститељства Право учешћа на конкурсу имају правна лица и предузетници који су разврстани као микро, мало или средње правно лице и физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства на територији АП Војводине, који имају активан статус газдинства и навршених мање од 70 година живота. Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију или до доношења одлуке надлежног органа о затварању Kонкурса.

 43. Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ са роком враћања кредита до 7 година у оквиру којих је обухваћен грејс период од 24 месеца. Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства на територији АП Војводине, који имају активан статус газдинства и навршених мање од 70 година живота. Инвестиција која је предмет финансирања се мора реализовати на територији АП Војводине. Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију или до доношења одлуке надлежног органа о затварању Kонкурса.

 44. Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА КУПОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА са роком враћања кредита до 7 година у оквиру којих је обухваћен грејс период од 24 месеца. Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства на територији АП Војводине, који имају активан статус газдинства и навршених мање од 70 година живота. Инвестиција која је предмет финансирања се мора реализовати на територији АП Војводине. Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију или до доношења одлуке надлежног органа о затварању Kонкурса.

 45. Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује КОНКУРС ЗА КРАТКОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ОБРТНА СРЕДСТВА У ПОЉОПРИВРЕДИ са роком враћања транши кредита до 12 месеци од дана реализације кредита и периодом расположивости 48 месеци од дана прве реализације кредита Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства на територији АП Војводине, који имају активан статус газдинства и навршених мање од 70 година живота. Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију или до доношења одлуке надлежног органа о затварању Kонкурса.

 46. Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА НАБАВКУ НОВЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ са роком отплате до 60 месеци и грејс периодом од 6 месеци. Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства на територији АП Војводине, које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом и има измирене накнаде за одводњавање. Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију или до доношења одлуке надлежног органа о затварању Kонкурса.

 47. Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује: КОНКУРС за дугорочне кредите за инвестициона улагања са роком отплате 84 месеца. Право учешћа на конкурсу имају правна лица и предузетници који су разврстани као микро, мало или средње правно лице. Корисници средстава морају имати регистровано седиште на територији АП Војводине. Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију или до доношења одлуке надлежног органа о затварању конкурса.

 48. Фонд за развој Републике Србије - Кредити за предузетнике.
  Право на коришћење ових средстава имају предузетници регистровани у на подручју Републике Србије, који у претходне две године нису пословали са губитком. Рок отплате је од 5 до7 година, греј период 9 месеци до 1 године. Средства по овом програму могу се користит за кредитирање свих привредних грана. Детаљније информације на сајту Фонда за развој Републике Србије у делу кредити и гаранције.


 49. Министарство привреде је расписало јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању. Програм је намењен као финансијска подршка лицима која желе да покрену сопствени посао или постојећим предузетницима, микро и малим привредним друштвима, регистрованим на подручју Републике Србије. Привредни субјекти који задовоље услове Програма могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу до 30% вредности улагања. Преостали износ улагања финансираће се из кредита Фонда. Детаљније информације на сајту Фонда за развој Републике Србије у делу кредити и гаранције.

 50. Фонд за развој Републике Србије - Инвестициони кредити.
  Право на коришћење ових средстава имају микро, мала и средња предузећа и велика правна лица регистрована на подручју Републике Србије. Средства по овом програму се могу користити за кредитирање свих привредних грана. Каматна стопа од 1,5% до 3% на годишњем нивоу. Рок отплате до 10 година са грејс периодом до 1 годину. Детаљније информације на сајту Фонда за развој Републике Србије у делу кредити и гаранције.


 51. Фонд за развој Републике Србије - Краткорочни кредити.
  Одобравају се привредним субјектима за повремена обртна средства, за подстицање конкуретности и ликвидности домаће привреде. Каматна стопа 2,5% на годишњем нивоу. Рок отплате од 3 до 12 месеци. Детаљније информације на сајту Фонда за развој Републике Србије у делу кредити и гаранције.


 52. Фонд за развој Републике Србије - Кредити за трајна и обртна средства за правна лица.
  Право на коришћење имају привредни субјекти разврстани као микро, мала, средња и велика правна лица, регистрована на територији Републике Србије и то: привредни субјекти који су у већинском приватном или државном власништву, осим јавних предузећа и привредни субјекти који имају учешће друштвеног капитала мање од 40%. Каматна стопа од 1,5% до 3% на годишњем нивоу. Рок отплате до 40 година, грејс период до 9 месеци. Детаљније информације на сајту Фонда за развој Републике Србије у делу кредити и гаранције.


-
-
-
-
-
-
-
-