Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vreme u Beočinu
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
OPŠTINA BEOČIN, OPŠTINSKA UPRAVA BEOČIN, Odeljenje za inspekcijske poslove, urbanizam i zaštitu životne sredine na osnovu člana 10. Stav 4. i 5., a u vezi sa članom 29.stav 1. i člana 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09) objavljuje
 
O B A V E Š T E Nj E
o donetom rešenju da je potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu i određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za Projekat Stanica za snabdevanje gorivom motornih vozil na katastarskim parcelama broj 1631/77 i 1631/78 K.O. Beočin, nosioca projekta „DARZAL KOMERC“ d.o.o. Beočin, Nova 4 broj 13, Beočin

Dana 27.12.2018. godine Opština Beočin, Opštinska uprava, Odeljenje za inspekcijske poslove, urbanizam i zaštitu životne sredine donelo je na osnovu člana 10.stav 4. i 5. i člana 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09) ) i Pravilnika o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“, broj 69/05) rešenje broj 03-501-80/5 o:

  1. potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za Projekat Stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila na katastarskim parcelama broj 1631/77 i 1631/78 K.O. Beočin, nosioca projekta „DARZAL KOMERC“ d.o.o. Beočin, Nova 4 broj 13, Beočin,
  2. određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za Projekat Stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila na katastarskim parcelama broj 1631/77 i 1631/78 K.O. Beočin, nosioca projekta „DARZAL KOMERC“ d.o.o. Beočin, Nova 4 broj 13, Beočin.
  3. obavezi nosioca projekta „DARZAL KOMERC“ d.o.o. Beočin, Nova 4 broj 13, Beočin, da zahtev za saglasnost na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja Projekta Stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila na katastarskim parcelama broj 1631/77 i 1631/78 K.O. Beočin podnese najkasnije u roku od godinu dana od dana prijema konačne odluke kojom je određen obim i sadržaj studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti svakog radnog dana od 9-14 časova u prostorijama Opštine Beočin, Opštinskoj upravi, Odeljenju za inspekcijske poslove, urbanizam i zaštitu životne sredine, Svetosavska 25, Beočin, u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu protiv ovog rešenja Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja, putem ovog organa.

-
-
-
-
-
-
-
-
-