Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vreme u Beočinu
Ned 28.8 ° C.
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Osnivanje preduzeća/radnje

Brisanje preduzetnika iz Registra

 

Potrebna dokumentacija za registraciju brisanja:
Preduzetnik se briše iz Registra danom donošenja rešenja o brisanju, najkasnije u roku od 5 dana od dana podnošenja registracione prijave, i njegovim objavljivanjem na internet strani APR.

 

U slučaju smrti osnivača član porodičnog domaćinstva preminulog osnivača uz prijavu se prilaže i izvod iz matične knjige umrlih, a ukoliko nije prošlo više od 30 dana od datuma smrti do datuma podnošenja prijave brisanja potrebno je priložiti i izjavu svih članova porodičnog domaćinstva da su saglasni sa brisanjem.

 

Datum brisanja preduzetnika iz Registra je datum donošenja rešenja o brisanju a kao datum prestanka obavljanja delatnosti registrovaće se datum smrti osnivača.

 

- Preduzetnici
- Opšta uputstva
- Osnivanje preduzetnika
- Promene kod preduzetnika

-
-
-
-
-
-
-
-
-